جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

آسانسورهای استاندارد در تهران

آسانسورهای استاندارد در تهران

آسانسورهای استاندارد در تهران


۱٫ آسانسورهايي كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند.

(مسافربر ، مسافربر– باربر ، تخت‌بر) ساختار و ابعاد اتاقك اين آسانسورها طوري است كه به آساني براي مسافران و بارهاي مورد نظر قابل دسترسي و استفاده است.

۲٫ آسانسورهايي كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن نيستند.

(خدماتي يا Service Lift غذابر ، كتاب بر) ابعاد و ساختار اتاقك اين آسانسورها طوري است كه براي انسانها قابل دسترسي و استفاده نمي‌باشد.

براي تحقق اين امر سطح كف آن از يك متر مربع ، عمق آن از يك متر و ارتفاع آن از ۲/۱ متر نبايد بيشتر باشد.

نوع ، ظرفيت ، سرعت و تعداد آسانسورهاي هر ساختمان بايستي متناسب با كاربري، تعداد طبقات و جمعيت ساكن در آن انتخاب شود.

آسانسورهای استاندارد در تهران

یک پاسخ به “آسانسورهای استاندارد در تهران”

یک نظر بگذارید