اين كه بالابر های هیدرولیكی برای محیط زیست ضرر دارند یا خیر و مطرح شدن چنین موضوعی در اجلاس ساليانه اتحاديه آسانسور در ژنو نشان دهنده توجه مسئولان به اين امر مهم داشته و در كل مشخص مي كند كه اين اتحاديه تا چه حد نگران رعايت قوانين بين المللي است.

اين كه بالابر های هیدرولیكی برای محیط زیست ضرر دارند یا خیر و مطرح شدن چنین موضوعی در اجلاس ساليانه اتحاديه آسانسور در ژنو نشان دهنده توجه مسئولان به اين امر مهم داشته و در كل مشخص مي كند كه اين اتحاديه تا چه حد نگران رعايت قوانين بين المللي است.

متهم كردن آسانسورهاي هيدروليك به عنوان تهديدي بر محيط زيست از ديد اعضاي اتحاديه جهاني يك امر كاملا اشتباه است. مشخص است كه توجه به حفظ بهداشت محیط هميشه يكي از شرايط مهم در توليد بالابرهاي هيدروليكي بوده و هست اما در برخي از كشورها اين استانداردها رعايت نشده كه همين دليل متناسبي براي طرح در اجلاس جهاني بود.

بر هيچكسي پوشيده نيست كه پيروي از استانداردها مشكلات زيست محيطي را به اندازه كافي رفع ميكند.

احتمال هرگونه حادثه در ارتباط با آلودگي محيطي به سازندگان غير حرفه اي و كارخانه هاي مربوط به مونتاژ قطعات مي باشد  بنابراين نمي شود مقوله  توليد هيدروليك آسانسور ها را نوعي دشمني با محيط زيست دانست.

منبع: LIFT REP