از ما بپرسید؟

رفع خرابی آسانسور:

خرابی های آسانسور خود را از ما بپرسید؟؟؟؟

عوامل موثر در خرابی آسانسور:

–  استفاده بیش از ظرفیت آسانسور

– بسته شدن دربهای آسانسور با سرعت و شتاب بیش از حد

– زدن مکررشاستی احضار هنگامی که چراغ شاستی روشن است

-روشن ماندن فن کابین به صورت دائمی

– استفاده از لامپ های نامرغوب برای روشنایی کابین

– روشن بودن دائمی لامپ های کابین

– جلوگیری دستی از بسته شدن درب اتوماتیک کابین آسانسور به علت نبود فتوسل (چشمی )

–  تکان دادن کابین آسانسور توسط استفاده کنندگان بصورت عمدی

–  اقدام به باز کردن دربهای دستی ( لولایی ) قبل از رسیدن کابین به طبقه

–  نفوذ آب و مواد شوینده به داخل چاه و کابین و مکانیزم درب آسانسور

– عدم تعویض قطعات فرسوده و تعمیرات بی نتیجه آنها به جهت کم کردن هزینه

–  ضربه زدن به درب ها و شاستی ها

–    بی توجهی به صدا های غیر عادی و عدم اطلاع به شرکت سرویس دهنده

–  عدم توجه به تذکرات شرکت سرویس دهنده