جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

انتخاب آسانسور هیدرولیک

انتخاب آسانسور هیدرولیک

انتخاب آسانسور هیدرولیک

دلایل انتخاب آسانسور هیدرولیک از نظر نصب کنندگان :
➣ برای ساختمان های کم ارتفاع ، نصب آسانسور در ارتفاع کمتری صورت میگیرد .

➣ یک سیستم کامل هیدرولیکی برای خرید و نصب ، با قیمت های رقابتی وجود دارد .

➣ تهیه قطعات جایگزین سادە تر است و هیچ انحصاری برای پیچیده کردن خدمات وجود ندارد .

➣ آسانسورهای هیدرولیکی دارای قطعات کمتری نسبت به نوع کششی میباشند که در نتیجه سرویس آنها ساده تر است .

➣ ریسک بروز حوادث در زمان نصب کمتر است زیرا موتور در زیرزمین یا در طبقه اول قرار دارد .

➣ آسانسورهای هیدرولیکی با محرک های موتورپمپ با پوشش نازکی از روغن پوشیده شده است که موجب نرم کار کردن آن میشود .

➣ برای استفاده در ظرفیت های بالا و سنگین کارآمدتر است

➣ آسانسورهای هیدرولیکی در برابر جرقه های آتش حساسیت کمتری از خود نشان میدهند .

➣ افزایش سرعت پائین آمدن ، هزینه ای دربر ندارد زیرا گرانش زمین عامل اصلی و کمک کننده در مورد حرکت بسمت پائین میباشد .

انتخاب آسانسور هیدرولیک

یک نظر بگذارید