جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

خصوصيات روغن آسانسور

خصوصيات روغن آسانسور

خصوصيات روغن آسانسور
خصوصيات روغن آسانسور
  1. گرانروی يکی از مهمترين خصوصيات يک روغن بوده و نيز يکی از معيارهای سنجش غلظت روغن است . هر چه اين عدد بيشتر باشد نشان دهنده غلظت بيشتر روغن است . گرانروی يک روغن بر اساس زمانی که مقدار ۶۰ ميلی ليتر از آن در دمای تعيين شده از يک منفذ استاندارد عبور می کند برحسب ثانيه تعيين می گردد . واحدهای گرانروی Saybolt Second Universal ) SSU ) می باشند . از گرانروی مطلق و گرانروی کينماتيک نيز ممکن است استفاده شود . گرانروی کينماتيک با واحد سانتی استوک به صورت وسيعی در مهندسی و آزمايشگان به کار می رود و نشان دهنده استحکام برشی روغن است . در سيستم SAE ، درجه بندی روغن موتور به صورت حداکثر و حداقل گرانروی در يک دامنه تغيير دما تعيين می گردد . به طور مثال ، SAE 5W-20 دارای گرانروی بالاتری در دمای ۲۰۰ درجه فارنهايت بوده و معمولاً به عنوان روانکار برای سيم بکسل ها به کار برده می شود . روغن های با گرانروی کمتر معمولاً به ” روغنهای سبک ” معروف هستند . هنگام استفاده از سيستم SSU برای نشان دادن ميزان گرانروی حتماً بايد دمائی که در آن اندازه گيری انجام شده ذکر شود . از آنجائی که گرانروی با دما تغيير می کند ، بی معنا خواهد بود اگر که گرانروی را بدون مشخص کردن دمای مربوطه استفاده کنيم .
  2. شاخص گرانروی ، بيانگر عددی تغيير در گرانروی متناسب با تغييرات دما می باشد . هرچه که مقدار اين شاخص بيشتر باشد ، گرانروی به ميزان کمتری با دما تغيير می کند . کمترين ميزان شاخص گرانروی صفر و بالاترين ميزان آن ۱۰۰ می باشد . هنگامی که اين شاخص پايه گذاری شد ، مقياس طوری تعيين شده بود که ۱۰۰ حداکثر مقدار شاخص قابل دسترسی بود . با اين وجود بعضی از روغن های جديد ، به خصوص روغن های مصنوعی ممکن است دارای شاخص گرانروی بالای ۱۵۰ باشند .
  3. نقطه ريزش ، دمائی است که در آن روغن در شرايط از پيش تعيين شده ، جاری می شود .
  4. نقطه اشتغال ، دمائی است که در آن دما در حضور اکسيژن ، احتراق اتفاق می افتد .
  5. نقطه آنيلين ، معيار و مقياسی است برای نمايش قابليت حلاليت يک محصول نفتی .

یک پاسخ به “خصوصيات روغن آسانسور”

یک نظر بگذارید