عوامل فیزیکی و روانی در آسانسور

عوامل فیزیکی و روانی در آسانسور

عوامل فیزیکی و روانی در آسانسور

سیستم آسانسور در ساختمان همانند جریان خون در بدن انسان است که در صورت عدم دقت در انتخاب صحیح پارامترها و ضرایب طرح باعث مشکلاتی در جابجایی ساکنین ساختمان میگردد .
انتخاب ابعاد ، تعیین مقدار و نحوه ی جابجایی مسافرین در ساختمان های بین طبقه اصلی و طبقات بالاتر با همکاری و هماهنگی کارشناسان آسانسور ، معمار و گروه کاری مناسب صورت میگیرد .
مسافر داخل آسانسور تحت تاثیر دو عامل مهم فشارهای فیزیکی و روانی است .
عامل فشارهای فیزیکی در واقع تابع سرعت ، شتاب های مثبت و منفی و تکان های ناشی از تغییر دور و شتاب است که به مسافر در داخل کابین وارد می آید که به کیفیت اجرایی آسانسور برمیگردد .
سرعت آسانسور هیچگونه محدودیتی ندارد و لذا شتاب کابین نباید بیش از ۲/٥ متر بر مجذور ثانیه و تکان های وارده که عبارتست از تغییر شتاب باید بیش از ۱/٥ برابر شتاب باشد .

مسافرین داخل کابین در حین حرکت چیز زیادی از نحوه کار آسانسور نمیدانند و در صورت افزایش زمان رسیدن هایشان به مقصد خود باعث ناراحتی شان میشود . اکثر کارشناسان آسانسور معتقدند که نباید مسافر از ورود خود به کابین تا رسیدن به مقصد بیش از ۳ دقیقه در داخل کابین معطل شود و لذا باید آسانسور از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار باشد .
زمان انتظار نفرات ، سرعت رفت و برگشت آسانسور در بین طبقات و طبقه اصلی که به کیفیت آسانسور شناخته شده است ، از عوامل مهم در تعیین ظرفیت آسانسور می باشد و بستگی به نوع ساختمان و ظرفیت جابجایی و نحوه مانور آسانسور و سیستم کنترل آن دارد .
هر دو عامل کیفی و کمیتی که در واقع همان جابجایی و زمان انتظار مسافر در طبقه اصلی است ، کاملا به یکدیگر وابسته بوده و نشان از طراحی مناسب آسانسور در ساختمان هستند و عدم دقت در انتخاب عوامل طراحی ، باعث مشکلاتی در جابجایی مسافرین در طبقه خواهند داشت .

عوامل فیزیکی و روانی در آسانسور

یک نظر بگذارید