جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

ياتاقانهای ضد اصطحکاک آسانسور

ياتاقانهای ضد اصطحکاک آسانسور

ياتاقانهای ضد اصطحکاک آسانسور

اغلب بلبرينگها و رولربرينگ هائی که برای کاهش اصطحکاک در ۲۵ سال گذشته بر روی تجهيزات آسانسور نصب شده اند برای تمامی مدت عمر دستگاه آب بندی شده اند و نياز به روانکاری ندارند

. ياتاقانهای موجود در گيربکس ممکن است به وسيله روغن چرخ دنده روانکاری شوند يا دارای درپوشهای فشاری يا گريس خور باشند . بلبرينگها و رولربرينگها ، اغلب به خاطر روانکاری نادرست يا بيش از حد مورد نياز آسيب می بينند تا به علت فقدان روانکاری هنگامی اين ياتاقانها در جعبه دنده قرار دارند

، روغن داخل جعبه دنده به طور معمول روانکاری کافی را برای اين ياتاقانها فراهم می کند . ياتاقانهای روی موتورها و گيربکسهای دارای ياتاقان در دو سمت فلکه ممکن است دارای درپوشهای روغن کاری باشند . اشتباه در برداشتن درپوشهای اطمينان ، هنگام استفاده از پمپ گريس باعث آسيب ديدن کاسه نمدها و ياتاقانها می شود . طرز انجام اين رويه در شکل ( ۱ ) نشان داده شده است و از اين رويه هنگام روانکاری ياتاقانهای ضد اصطحکاک با بستهای فشار بايد پيروی شود . تنها مقدار کمی از گريس عملاً قطعات غلتان را روانکاری می کند . بقيه گريس پاک شده و غير فعال باقی می ماند

. اين مطلب باعث اکسيده شدن و خراب شدن قطعه در طول زمان در اثر دما می شود . و آنگاه اگر از اين محصول در ياتاقانها استفاده شود باعث خرابی دائم قطعه می شود . به همين منوال اگر محفظه ياتاقان به طور کامل پر شود آنگاه حرکت خروشان باعث بالا رفتن بيش از حد دما و آسيب رساندن به گريس می شود که اين نيز به نوبه خود باعث خرابی ياتاقانها می شود

ياتاقانهای ضد اصطحکاک آسانسور

یک نظر بگذارید