جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

ياتاقانهای غلتشی آسانسور

ياتاقانهای غلتشی  آسانسور

ياتاقانهای غلتشی آسانسور

يک ياتاقان غلتشی که در موتورها و چرخ دنده آسانسورهای قديمی تر مورد استفاده قرار می گرفته است . حلقه يا زنجير که در نقشه نشان داده شده است . عملاً به مانند يک پمپ ، روغن را بالای شفت می آورد و آن را بين شفت و ياتاقان جاری می کند . ماده ای که ياتاقان از آن ساخته شده است اغلب ببيت ( فلز ضد اصطحکاک ) است ،

مشابه موادی که برای بستن سيم بکسل ها استفاده می شود . نام ببيت به ياد مهندسی که سالها پيش اين ماده را توليد کرد ، نامگذاری شده است . اين ماده دارای خواص مطلوب متعددی می باشد که باعث شده ماده بسيار مناسبی برای ياتاقانها باشد ، مهمترين خاصيت اين ماده متخلخل بودن آن است .

اين خاصيت باعث جذب آلودگيها ( آلاينده ها ) موجود در روغن به داخل خلل و فرج ها می شود که اين مسأله باعث جلوگيری از آسيب به شفت می شود . به ياد داشته باشيد که هميشه بايد لايه نازکی از روغن بين شفت و ياتاقان وجود داشته باشد . مادامی که اين لايه از روغن وجود داشته باشد ، ياتاقان بدون آسيب و خرابی سالهای سال به کار خود ادامه می دهد .

با اين وجود بدون روغن تنها چند دقيقه قادر به عمل کردن می باشد . به همين منوال ، آلوده و کثيف بودن روغن باعث خرابی زودرس ياتاقان می شود . استفاده از روغن تميز ( بدون آلاينده ها ) با گرانروی مناسب فاکتور بسيار مهمی در نگهداری و جلوگيری از آسيب به قطعات می باشد . يکی از شايع ترين انواع دنده های کاهنده در آسانسورها شيار مارپيچی پينيون است .

اين نوع دنده کاهنده ، دارای حرکتی لغزان بين چرخ دنده و شيار مارپيچی است و بنابراين نياز به روانکارهای خاصی دارد که دارای افزودنی های مناسب برای فشارهای بالا باشد . سطح روغن برای شيار مارپيچی بسيار حياتی است . ميزان خيلی کم روانکار ناکافی خواهد بود و همچنين ميزان بيش از حد روانکار نيز باعث ايجاد کف زيادی خواهد شد ، توليد کنندگان اين نوع کاهنده ها ، اصرار زيادی برای رعايت کردن ميزان روغن توصيه شده دارند .

اغلب توليد کنندگان پيشنهاد می کنند که روغن هر يک تا سه سال بنا به ميزان سرويس و محيط کاری تعويض گردد و برای هر کار زمانبندی منظم تعويض روغن پيش بينی شود . اگر روغن آلوده گردد يا ايجاد کف بيش از حد نمايد تعداد تعويض ها بايد بيشتر شود . اگر قرار باشد جعبه دنده تميز گردد اين کار حتماً بايد توسط روغن انجام شود . به زبان ديگر بهتر است روغن را دوباره طی دو روز تعويض کنيد .

ياتاقانهای غلتشی آسانسور

نظرات بسته است