کاربرد ارتباط سریال در آسانسور

کاربرد ارتباط سریال در آسانسور

کاربرد ارتباط سریال در آسانسور

در آسانسور دو بخش عمده میتوانند از ارتباط سریال استفاده کنند :

۱ ــ سیگنال های داخل کابین
۲ ــ نمراتور و شاسی های احضار

بطور کلی کلیه سیگنال هایی که به ایمنی ارتباط ندارند میتوانند از طریق ارتباطات سریال منتقل گردند !


در کاربرد ۲) شاسی و نمراتور ها جزو سیگنال های ایمنی نیستند و میتوانند بصورت سریال منتقل گردند .
در کاربرد ۱) سیگنال هایی مانند شاسی ، نمراتور ، رویزیون ، کنترل درب و … قابل استفاده در تئوری هستند از آنجایی که برخی از سیگنال ها مانند ریویزیون و کنترل درب در مواقع اضطرار و سرویس آسانسور مورد استفاده قرار میگیرند بهتر است در انتقال سریال مورد استفاده قرار نگیرند .
از آنجا که در کشور ما درصد بسیار کمی در ارتباطات سریال از کابل های بهم تابیده شیلددار استفاده میکنند امکان ایجاد تاخیر در انتقال اطلاعات و یا صدمه دیدن پورت های سریال وجود دارد و اگر سیگنال های مهمی چون کنترل درب و فرمان های ریویزیون در این سیستم استفاده گردند ممکن است در مواقع ضروری نتوان آسانسور را حرکت داد .

نتیجه گیری :

معمولا استفاده از طرح هایی که تعداد تراول کابل ها را به ۱۲ رشته کاهش میدهد از نظر اقتصادی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد و اکثر این طرح ها یا فرمانهای درب را بصورت سریال منتقل نموده اند یا فرمان های مد ریویزیون را که در صورت هرگونه خرابی و اختلال در بستر سریال که با روش های نصب موجود در کشور بدور از انتظار نیست دیگر امکان حرکت در مد ریویزیون و بستن درب که جزء مهمترین ویژگی های یک آسانسور است و باید همیشه عملیاتی باشند وجود نخواهد داشت .
لذا با توجه به روش های نصب موجود در کشور پیشنهاد میگردد سیگنال های عمومی مانند شاسی ، نمراتور و امثال آن به سریال وابسته باشند تا با خرابی در این بخش آسانسور بتوان در مد ریویزیون بصورت استاندارد با تمام ایمنی ها حرکت کرد .

بازسازی آسانسور

کاربرد ارتباط سریال در آسانسور

یک نظر بگذارید