کنترل فازآسانسور

کنترل فازآسانسور:

کنترل فازآسانسور

 

۱)      تشخیص قطع یک یا دو فاز

۲)      تشخیص جابجایی فازها

۳)      قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز

۴)      اعلام کاهش ولتاژ ( با نشانگر >U )

۵)      اعلام افزایش ولتاژ‌ ( با نشانگر

۶)      قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برق

  کنترل فازآسانسور

عملکرد رله :

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فازها نشانگر U روشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ( روشن شدن نشانگر PH ) میتوان با عوض کردن جای دو فاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر (حوالی ۱۰ ثانیه) با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت ۱۵ رله از ۱۶ قطع و به ۱۸وصل می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن میشود ( برای مثال برای خطای دو فاز شدن و جابجایی فاز چراغ PH و برای افزایش یا کاهش ولتاژ چراغ های U روشن می شود ) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود. ( اتصال ۱۵ از ۱۸ جدا شده و به ۱۶ وصل میشود )

تنظیمات رله :

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود داردکه کاربرد آنها را شرح می دهیم:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت وجلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

۱- حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب کرد. ( در اکثر موارد حساسیت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مناسب است اما در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارندمی توان از حساسیت ۵ درصد استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد می توان از حساسیت های ۲۵ تا۳۰ درصد استفاده کرد.)

در انتها برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و رله کنترل فاز عمل کند.

سرویس و نگهداری آسانسور غرب تهران

کنترل فازآسانسور

یک نظر بگذارید