جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

گريس برای آسانسور

گريس برای آسانسور

گريس برای آسانسور

گريس ، روغنی با گرانروی بالا نيست بلکه معمولاً روغن سبکی ( با گرانروی کم ) است که برای غليظ کردن آن و توليد يک ماده جامد نرم ، با مواد جامد مخلوط شده است . با اضافه نمودن مواد غليظ کننده خواص جديدی نيز برای کاربردهای خاص به روغن افزوده می شود .

ممکن است ترکيبی از غليظ کننده های مختلف برای رسيدن به يک خاصيت مورد نظر استفاده شود . برای مثال بعضی از انواع گريس ها . ” مولی ” ناميده می شوند که دارای دی سولفيد موليبدنوم هستند . اين گريسها اگر بدون استفاده بمانند روغن از ذرات جامد جدا خواهد شد .


خواص فيزيکی گیریس :

مهمترين خاصيت فيزيکی يک گريس درجه غلظت آن می باشد ( ميزان سفتی يا نرمی آن ) . درجه غلظت گريس همانند گرانروی روغن با کاهش و يا افزايش دما تغيير می کند . درجه غلظت گريس با ميزان نفوذ يک مخروط استاندارد در گريس تحت شرايطی کنترل شده و در دمائی معـين ( ۲۵ درجـه سانتی گراد ) انـدازه گيـری مـی شود . مؤسـسه مـلی گريـسهای روان کنـنده آمريکا ( NLGI ) The American National Lubricating Grease گريس ها را از ۰۰۰// و ۰ و ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ & 6 طبقه بندی می کند . ۰۰۰// نرمترين گريس و ۶ // سفت ترين گريس می باشد . در دماهای بالا گريس ها همانند روغن ها تجزيه يا اکسيده می شود . غليظ کننده ها نيز در دماهای بالا ممکن است تجزيه يا اکسيده شوند .

گريس برای آسانسور

یک نظر بگذارید