جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

Archive for دی, ۱۳۹۷

خصوصيات روغن آسانسور

خصوصيات روغن آسانسور

خصوصيات روغن آسانسور
خصوصيات روغن آسانسور
  1. گرانروی يکی از مهمترين خصوصيات يک روغن بوده و نيز يکی از معيارهای سنجش غلظت روغن است . هر چه اين عدد بيشتر باشد نشان دهنده غلظت بيشتر روغن است . گرانروی يک روغن بر اساس زمانی که مقدار ۶۰ ميلی ليتر از آن در دمای تعيين شده از يک منفذ استاندارد عبور می کند برحسب ثانيه تعيين می گردد . واحدهای گرانروی Saybolt Second Universal ) SSU ) می باشند . از گرانروی مطلق و گرانروی کينماتيک نيز ممکن است استفاده شود . گرانروی کينماتيک با واحد سانتی استوک به صورت وسيعی در مهندسی و آزمايشگان به کار می رود و نشان دهنده استحکام برشی روغن است . در سيستم SAE ، درجه بندی روغن موتور به صورت حداکثر و حداقل گرانروی در يک دامنه تغيير دما تعيين می گردد . به طور مثال ، SAE 5W-20 دارای گرانروی بالاتری در دمای ۲۰۰ درجه فارنهايت بوده و معمولاً به عنوان روانکار برای سيم بکسل ها به کار برده می شود . روغن های با گرانروی کمتر معمولاً به ” روغنهای سبک ” معروف هستند . هنگام استفاده از سيستم SSU برای نشان دادن ميزان گرانروی حتماً بايد دمائی که در آن اندازه گيری انجام شده ذکر شود . از آنجائی که گرانروی با دما تغيير می کند ، بی معنا خواهد بود اگر که گرانروی را بدون مشخص کردن دمای مربوطه استفاده کنيم .
  2. شاخص گرانروی ، بيانگر عددی تغيير در گرانروی متناسب با تغييرات دما می باشد . هرچه که مقدار اين شاخص بيشتر باشد ، گرانروی به ميزان کمتری با دما تغيير می کند . کمترين ميزان شاخص گرانروی صفر و بالاترين ميزان آن ۱۰۰ می باشد . هنگامی که اين شاخص پايه گذاری شد ، مقياس طوری تعيين شده بود که ۱۰۰ حداکثر مقدار شاخص قابل دسترسی بود . با اين وجود بعضی از روغن های جديد ، به خصوص روغن های مصنوعی ممکن است دارای شاخص گرانروی بالای ۱۵۰ باشند .
  3. نقطه ريزش ، دمائی است که در آن روغن در شرايط از پيش تعيين شده ، جاری می شود .
  4. نقطه اشتغال ، دمائی است که در آن دما در حضور اکسيژن ، احتراق اتفاق می افتد .
  5. نقطه آنيلين ، معيار و مقياسی است برای نمايش قابليت حلاليت يک محصول نفتی .

ضربه گيرهای هيدروليکی آسانسور

ضربه گيرهای هيدروليکی آسانسور

ضربه گيرهای هيدروليکی آسانسور

خواص روغنی که بايد در بافرهای هيدروليکی استفاده شود روی پليت مشخصات آنها مشخص شده است که شامل موارد زير می باشد :

۱٫ گرانروی

۲٫ شاخص گرانروی

۳٫ نقطه ريزش

همچنين بايد حداقل و حداکثر سطح روغن نيز مشخص شده باشد . زنجيرهای با اتصال رولی در مکانيزم در آسانسور و پله برقی و زنجيرهای محرک و کف پله ها و در برخی جکهای تلسکوپی استفاده می شوند . اين حلقه های اتصال غلتان برای اتصالات داخلی و پين ها احتياج به روانکاری دارند و همچنين در نقاط تماس با شيارها ، بنابراين فراهم کردن روانکاری مناسب برای آنها امری چالش برانگيز است . زنجيرهای بزرگ روی پله های پله برقی معمولاً توسط روان کننده های اتوماتيک که روغن را بر روی حلقه ها می چکاند يا می مالد ، روانکاری می شوند که معمولاً توسط کارخانه سازنده دستورالعملهائی برای روانکاری مناسب ارائه شده است . زنجيرهای کوچک روی مکانيزم های در نيز بايد تميز نگاه داشته شوند و به موقع و به طور مناسب روانکاری شود . اگر بر روی حلقه ها گرد و خاک و کثيفی و پرز جمع شود آنگاه روانکار پين های داخلی و بوشها خاصيت روانکاری خود را از دست می دهد و اين امر اگر نگوئيم غير ممکن است بسيار مشکل خواهد بود که به حالت اول برگردانده شود . بنابراين مهمترين عمل برای تميز نگه داشتن زنجير بکارگيری يک برس نايلونی به همراه يک روغن سبک روی زنجير می باشد . از آن جائی که موتورسيکلت و دوچرخه ها از سيستم های حرکتی زنجيری استفاده می کنند که در معرض محيطی سخت و نامناسب هستند روانکارهای ويژه ای برای آنها توليد شده است که برای مکانيزم درها نيز قابل استفاده می باشند . اکثر آنها روانکارهائی هستند که قابليت نفوذ به پين های زنجير را دارند . عناصر سبک سپس تبخير شده و لايه ای از روانکار را از خود به جای می گذارند که کثيفی و پرز را به خود جذب نمی کند . آنها همچنين آب را دفع کرده و می توانند بر روی سطح خارجی آسانسور نيز مفيد فايده باشند.