خصوصيات روغن آسانسور

خصوصيات روغن آسانسور

خصوصيات روغن آسانسور
خصوصيات روغن آسانسور
  1. گرانروی يکی از مهمترين خصوصيات يک روغن بوده و نيز يکی از معيارهای سنجش غلظت روغن است . هر چه اين عدد بيشتر باشد نشان دهنده غلظت بيشتر روغن است . گرانروی يک روغن بر اساس زمانی که مقدار ۶۰ ميلی ليتر از آن در دمای تعيين شده از يک منفذ استاندارد عبور می کند برحسب ثانيه تعيين می گردد . واحدهای گرانروی Saybolt Second Universal ) SSU ) می باشند . از گرانروی مطلق و گرانروی کينماتيک نيز ممکن است استفاده شود . گرانروی کينماتيک با واحد سانتی استوک به صورت وسيعی در مهندسی و آزمايشگان به کار می رود و نشان دهنده استحکام برشی روغن است . در سيستم SAE ، درجه بندی روغن موتور به صورت حداکثر و حداقل گرانروی در يک دامنه تغيير دما تعيين می گردد . به طور مثال ، SAE 5W-20 دارای گرانروی بالاتری در دمای ۲۰۰ درجه فارنهايت بوده و معمولاً به عنوان روانکار برای سيم بکسل ها به کار برده می شود . روغن های با گرانروی کمتر معمولاً به ” روغنهای سبک ” معروف هستند . هنگام استفاده از سيستم SSU برای نشان دادن ميزان گرانروی حتماً بايد دمائی که در آن اندازه گيری انجام شده ذکر شود . از آنجائی که گرانروی با دما تغيير می کند ، بی معنا خواهد بود اگر که گرانروی را بدون مشخص کردن دمای مربوطه استفاده کنيم .
  2. شاخص گرانروی ، بيانگر عددی تغيير در گرانروی متناسب با تغييرات دما می باشد . هرچه که مقدار اين شاخص بيشتر باشد ، گرانروی به ميزان کمتری با دما تغيير می کند . کمترين ميزان شاخص گرانروی صفر و بالاترين ميزان آن ۱۰۰ می باشد . هنگامی که اين شاخص پايه گذاری شد ، مقياس طوری تعيين شده بود که ۱۰۰ حداکثر مقدار شاخص قابل دسترسی بود . با اين وجود بعضی از روغن های جديد ، به خصوص روغن های مصنوعی ممکن است دارای شاخص گرانروی بالای ۱۵۰ باشند .
  3. نقطه ريزش ، دمائی است که در آن روغن در شرايط از پيش تعيين شده ، جاری می شود .
  4. نقطه اشتغال ، دمائی است که در آن دما در حضور اکسيژن ، احتراق اتفاق می افتد .
  5. نقطه آنيلين ، معيار و مقياسی است برای نمايش قابليت حلاليت يک محصول نفتی .

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.